top of page

TASARIM YÖNTEMİMİZ

Birlikte çalıştığı kurumlar, geliştirilmesini, değiştirilmesini, farklılaştırılmasını istedikleri alanlar ile ilgili ihtiyaçlarını İş Kavramları’na getirdiklerinde, aşağıda tanımlanan süreci yaşayarak istedikleri sonuca ulaşırlar.

1. Adım - Ön çalışma: İş Kavramları Danışmanlarının projeleri; hedefe ve değerlere yönelik tasarlanmasını sağlamak üzere çalışılacak firmanın dünyasını daha yakından tanımak üzere gerçekleştirecekleri ön çalışma sürecidir. Bu süreçte aşağıda açıklanan alt adımlar gerçekleştirilir.

Bilgi Toplama: Ön çalışmanın ilk aşamasında şirketle ilgili tüm tanıtım dokümanları, misyon, vizyon, öncelik ve hedefler, projeye dahil olacak çalışanlar/ekipler için hazırlanmış rehber dokümanlar, gelişim programlarının içeriği, faaliyet planları, raporlar, vb. incelenir.

Masa Başı Çalışması / Öngörüşmeler: Ön çalışmanın bu aşamasında firmanın stratejilerini ve çalışanlarını yakından tanımak amacıyla, orta ve üst düzey yöneticilerle yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilir. Bu görüşmelerde aşağıdaki soruların cevapları aranır: 

  • Firmanın stratejileri ve yaklaşımları 

  • Projeye dahil olacak ekip liderleri’nin / çalışanlarının görev, yetki, sorumluluk ve iş akışları, 

  • Projeye dahil olacak ekibin en sık karşılaştıkları sorular ve tercih edilen cevaplar 

  • En sık karşılaşılan şikayetler ve tercih edilen cevaplar 

  • Projeye dahil olacak ekibin en zorlandığı konular 

  • Projeye dahil olan ekibin birlikte çalıştığı kişilerle olan etkileşim anları, 

  • Diğer bilgiler (Projenin konusuna göre firma ile ilgili bilinmesi gereken diğer bilgiler)

 

Tematik İçerik Analiz Çalışması: Ön çalışmanın bu aşamasında projeye dahil olacak ekipten tesadüfi olarak seçilen ekip üyeleri ile yüzyüze görüşmelerden oluşacak tematik içerik analizi çalışmasından yararlanılır. Bu 15-20 dakikalık görüşmelerde,  katılımcıların yaptıkları iş ve bulundukları ortam hakkında gerçek görüşlerini almak üzere dört temel soruya cevap aranır. Verilen cevaplarda ortak olarak tekrarlanan temalar, ekibin gündeminde en fazla yer alan ya da üzerlerinde ağırlıklı olarak durulan noktalardır. Tekrarlanmayan konular ise bir takım kişisel özelliklerden kaynaklanan, gerçek kültürün göreceli olarak henüz tam bir parçası haline gelmemiş öğelerdir.  Bu görüşmelerin  sonuçlarının yalnızca temasal olarak paylaşılacağı katılımcılara görüşme başında da ifadelendirilir. 

Saha Çalışması:  Ön çalışmanın bu aşamasında firmadan projeye dahil olacak ekip üyeleri arasından tesadüfi olarak seçilmiş kişiler ile yaptıkları işin ortamına inilir ve gerçek hayatta yaşanan süreçler gözlemlenir. Bu aşamada yapılan ziyaretlerde İş Kavramları yetkilisi ekip üyesi ile zaman geçirir ve yaptığı gözlemlerle ilgili notlar alır. Bu notlar projenin tasarımı sırasında kullanılacağı gibi, birliktelikler sırasında katılımcılarla da paylaşılır. 

Kritik Durum Çalışması: Ön çalışmanın bu aşamasında, projenin konusuna göre ekibin iş başındayken karşılaştıkları “Kritik Durumlar” bir araya toplanır ve bu durumlar için örnek senaryolar hazırlanır. 

2. Adım - Tasarım: Bu adımda kurum ile ilgili alınan bilgiler ve kurumun proje sonunda ulaşmak istediği hedefler doğrultusunda proje tasarımı yapılır. İş Kavramları’nın konu ile ilgili sahip olduğu know-how kullanılarak, şirket çalışanlarının günlük hayatlarına birebir entegre edilebilecek ve belirlenen hedeflere ulaşılacak bir çözüm tasarlanır. Bu çözüm, projenin amacına ve konusuna göre, eğitim, birebir koçluk, workshop, süreç tasarımı, saha çalışmaları, iş analizleri,  grup çalışmaları, yeni bir sistem tasarımı ve uygulaması gibi farklı araçlardan birini ya da birkaçını içerebilir.

3. Adım - Uygulama: 2. Adımda İş Kavramları tarafından tasarlanan proje firma ile paylaşılır, firmanın onayı sonrasında projenin yol haritası ve zamanlaması hazırlanır. Yol haritası üzerinde de anlaştıktan sonra proje hayata geçirilir. Projenin tamamlanan her adımından sonra o adımda yapılan faaliyetler ve elde edilen sonuçlarla ilgili raporlama yapılır.

 

4. Adım - Değerlendirme: Proje içerisinde gerçekleşen faaliyetlerin katılımcılar üzerindeki etkisi ve faaliyet sonrasında günlük hayatlarındaki değişikliklerin gözlemlenip raporlandığı adımdır. Hedeflenen etkilerin hangi seviyede değerlendirileceği kararlaştırılır ve bu doğrultuda takip ve değerlendirme faaliyetleri tasarlanır, uygulanır ve raporlanır.

bottom of page